דף הבית > מיסוי מקרקעין >
חוק מיסוי מקרקעין
 

חוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה רכישה), תשכ"ג-1963

פרק ראשון: פרשנות

 1. הגדרות בחוק מיסוי מקרקעין

 2. שליטה באיגוד מקרקעין

 3. הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו'

 4. הורשה אינה מכירה לצורכי מס שבח

 4א. העברה אגבגירושין אינה מכירה

 5. פעולות נוספותשהנן "מכירה"

פרק שני: הטלת המס

 6. הטלת המסעל מכירת זכות במקרקעין

 7. הטלתהמס על פעולה באיגוד מקרקעין

 7א. החלת הוראותחלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין

 8. רישום ניירותערך מקרקעין למסחר בבורסה

 9. מסרכישה

9א. העברה לרשויותמקומיות

 9ב. הפחתתשיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת - הוראת שעה

 9ג. הפחתת שיעורימס הרכישה לדייר מוגן - הוראת שעה

 9ד. הפחתתשיעורי מס הרכישה - הוראת שעה

 10. הטלתהמס בחכירה

 11. צירוף תקופותחכירה

 12. הטלתמס על פעולה באיגוד כעל מכירה  

 13. הקניית זכויותשונות באיגוד

 14.חישוב השבחבפעולה באיגוד מקרקעין  

 15. חובת תשלוםהמס

 16. תנאים לתקפןשל עסקאות  

 16א. הטלתמס שבח ומס רכישה באזור  

פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה

 17. שווי המכירה

 18. שווי מכירה בדירת יחיד

 

 19. יום המכירה

 20. יום המכירה כשלא נמסרו הצהרות

 21. שווי הרכישה  

 22. שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים

 23. שווי הרכישה בדירת יחיד

 24. שווי הרכישה במכירת חכירה

 25. איסור כפל שווי רכישה

 26. שווי הרכישה בהורשה  

 27. שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון  

 28. שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו'

 29. שווי רכישה ללא תמורה  

 29א. שווי רכישה של זכות במקרקעין לאחר איחוד או חלוקה 

 29ב. שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין - הוראת שעה,

30. שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים

 31. שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוקשל איגוד מקרקעין

 32. שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין  

 33. זכויות במקרקעין שנתקבלו לפני תחילת חוק זה

 34. שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק

 35. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלו במתנה לפני תחילת החוק

 36. שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית

 37. יום הרכישה

 38. יום הרכישה בפעולה באיגוד

פרק רביעי: ניכויים

 39. הניכוייםהמותרים

 39א. ניכוי הוצאות ריבית ריאלית

 40. חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין

 41. ניכוי מיותר

 42. איסור ניכויי כפל  

 43. סייג לניכוי בפעולה באיגוד   בוטל.

 44. ניכויים נוספים בפעולה באיגוד

 45. תוספות וניכויים כשעושה הפעולה באיגוד פטור ממס

 46. הוצאות שלא יותרו

פרק חמישי: סכום המס

 47. הגדרות

 48. מכירות קצרות מועד

 48א. המס על השבח

 48א1. הפחתת שיעור מס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת - הוראת שעה

 48ב. השבח - חלק מההכנסה החייבת

 48ג. שיעור מיוחד להפקעה

פרק חמישי 1 : פטור לדירת מגורים מזכה

 49. הגדרהוחזקה

 49א. תנאים לפטור

 49ב. פטור לדירת מגורים מזכה

 49ג. חזקת דירת מגורים יחידה

 49ד. חזקת דירת מגורים נוספת

 49ה. פטור חד-פעמי הוראה מיוחדת החלפת 2 דירות בדירה אחת גדולה

 49ו. סייג לדירה שנתקבלה במתנה   תוך כמה זמן ניתן למכור דירה שנתקבלה במתנה בפטור

 49ז. כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה

 49ז1. פטור על תשלומי איזון

 49ח. כללים למגורי קבע

 49ט.  בוטל.

פרק חמישי 2: אופציה במקרקעין - הוראת שעה

 49י. הגדרות,

 49י1. הוראה מיוחדת במימוש זכות

פרק חמישי 3: חילוף זכויות במקרקעין - הוראת שעה

 49יא. פטור ממס בחילוף זכויות במקרקעין

 49יא1. פטור ממס בחילוף קרקע חקלאית

 49יב. פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים

 49יג. פטור ממס במכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות בבית אבות

 49יד. החזר מס ודחיית מס

 49טו. התרת הוצאות מימון בוטל.

 49טז. שלילת פטור

 49טז1. אי-שלילת פטור לדירת מגורים מזכה

 49יז. פטור חלקי ממס רכישה בחילוף זכויות במקרקעין

 49יח. תחולת הפרק

פרק חמישי 4: פינוי ובינוי - הוראת שעה

 49יט. הגדרות וחזקות

 49כ. יום המכירה

 49כא. חובת הודעה ודיווח

 49כב. פטור ממסים

 49כג. יום ושווי רכישה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת

49כד. פטור ממס רכישה

 49כה. שווי הרכישה של היזם

 49כו. פטור נוסף

 49כז. פטור ליחידה אחרת

 49כח. הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי

 49כט. תחולת הפרק

 49ל. מתחם להתחדשות עירונית - הוראות מיוחדות

 49לא הסמכה

פרק ששי: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום

 50. מכירה החייבת במס הכנסה

 51. הסכם למכירה  

 52. הסכם לעשות פעולה  

 53. יפוי כוח לבצע מכירה

 54. העברת שליטה הפטורה ממס

 55. מניעת מס כפל

 56. פטור מאגרת העברת מקרקעין

 57. פעולה במניות נסחרות בבורסה בוטל.

 58. איגוד שעיקר עיסוקו במקרקעין בוטל.

 59. פעולות באיגוד שנקבעו

 60. מכירה למדינה, לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים

 61. מוסדות ציבור  

 63. פטור על ויתור וללא תמורה

 64. פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין

 65. פטור בהחלפות מסויימות  

 66. פטור בחלוקת קרקע למתיישבים

 67. פטור באיחוד וחלוקה

 68. פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתישבות חקלאית

 69. העברה מסויימת של זכות מנאמן

 70. פטור מותנה למכירות מסויימות לאיגודים

 71. העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד

 71א. רווח נוסף בפירוק 

 72. פטור לרשות הפתוח וכו'

 72א. שלילת פטור לדירה בבנין להשכרה  

 72ב. שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד

פרק שישי 1: מס מכירה

 72ג. הגדרות

 72ד. הטלת מס מכירה ושיעורו

 72ה. פטור במכירת דירת מגורים מזכה

 72ו. ניכוי

 72ז. החייב בתשלום מס מכירה

 72ח. הצהרה

 72ט. תשלום המס

 72י. דין מס מכירה

 72יא. תקנות

פרק שביעי : הצהרות ושומה

 73. הצהרות  

 74. הודעה על נאמנות

 75. הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו

 76. מועד הודעה כשתנאי של פטור חדל להתקיים

 77. פטור מהצהרות בעסקאות מסויימות

 78. שומות במכירת זכות מקרקעין

 79. שומות במכירת זכות באיגוד 

 79א. הנמקה במיטב השפיטה

 80. חובת הצהרות בשל העברת שליטה בוטל.

 81. הודעה על חיוב במס באיגוד

 82. שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש 

 83. דרישת ערובה

 84. סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות

 85. תיקון שומה

 85א. תיקון שומה בשינויי מבנה

 86. הודעות שומה

פרק שמיני: השגה וערעור

 87. השגה

 87א. החלטה בהשגה

 88. ערר

 89. ועדת ערר

 90. ערעור לבית המשפט העליון

 90א. תשלום על פי שומה עצמית

פרק תשיעי : תשלום המס וגבייתו

 91. תשלום יתרת מס על פי שומה  

 91א. ריבית על דחיית מועד תשלום

 92. גביית המס  

 93. גביית המס במכירה מאונס

 94. ריבית בשל פיגור בתשלום

 94א. קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה 

 94ב. קנס על פיגור בתשלום

 94ג. סמכות המנהל לפטור מתשלום הקנס

 94ד. זקיפת תשלומים

 95. קנס על גרעון

פרק עשירי: סמכויות

 96. סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס

 97. חקירות וחיפושים

פרק אחד עשר: עבירות וענשים

 98. עבירות ועונשים

 98א. תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת 

 99. עבירות על ידי תאגיד 

 100. חבות לתשלום המס

 101. כופר כסף

פרק שנים עשר: הוראות שונות

 102. החזרת מס בביטול מכירה

 103. החזרת מס שנגבה בטעות

 103א. הפרשי הצמדה וריבית על החזר 

 103ב. סמכות להחזיר מס

 104. זיכוי ממס שבח במס עיזבון

 105. שמירת סוד

 105א. מאגר מידע

 106. הסכמה על ידי חברות שיכון

 107. הארכת מועד

 108. פגמים וליקויים

 109. מסירת הודעות

 109א. ייצוג נישום בידי רואה חשבון

 110. סדרי דין ואגרות בועדות ערר

 111. אצילת סמכויות

 112. טפסים

 113. ביטולים

 114. אי מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה

 115. ביצוע ותקנות

פרק שלושה עשר: תחילה והוראות מעבר

 116. תחילה

 117. רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו

 118. הצהרות על ידי איגוד מקרקעין

 119. הצהרות על ידי נאמנים

 120. הוראת מעבר

 

מס רכישה

שיעורי מס רכישה - כמה נשלם

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

מס רכישה -פטורים והקלות

מס שבח מקרקעין

מחשבון מס שבח

פטור ממס שבח

עוד על מיסוי מקרקעין

היטל השבחה
מס מכירה
מיסוי מקרקעין טפסים


חוק מיסוי מקרקעין

סעיפי החוק המלא: חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה רכישה) תשכ"ג-1963. >

מדריך הנדל"ן

לכל מי שמעוניין לרכוש נדל"ן לצורך השקעה או לצורכי מגורי משפחתו, כדאי לעלעל וללמוד מתוך מדריך הנדל"ן שלנו כיצד להחליט איזה נכס לבחור, איך להעריך את שוויו, מהן ההשקעות האלטרנטיביות, לברר את מצב שוק הנדל"ן וכיוב' שאלות חשובות הנוגעות להשקעות בנדל"ן >

הקלות ופטורים ממס רכישה

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר